Podświadek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie szanuje Twoje prawo do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę Twoich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszymi zasadami polityki prywatności o cookies.

I. Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest R. Podświadek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.  (dalej: RP&W) z siedzibą  w Warszawie (adres: ul. Bukowińska 24 A lok. 111, 02-703 Warszawa). Dane zbierane przez RP&W przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”),  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności RP&W zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RP&W jako administratora danych, tj.: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów oraz informowania Klientów o zmianach w przepisach prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez RP&W z klientami, kontrahentami, dostawcami i innymi podmiotami, w tym między innymi kontaktowania się z przedstawicielami i pracownikami klientów i ich kontrahentów, kontrahentów RP&W, dostawców i innych podmiotów – na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. w celu zatrudniania osób zainteresowanych współpracą z RP&W – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na RP&W – na podstawie   6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Jednakże w przypadku zawarcia z RP&W umowy, podanie i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania umowy. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych Państwa dane będą przetwarzane przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym dane postępowanie sądowe zostało zakończone. W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne prawa

Posiadają Państwo prawo do żądania od RP&W dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody – prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili. Niektóre z tych uprawnień – w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności o świadczenie pomocy prawnej – mogą nie przysługiwać.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:  zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych (organy administracji, służby państwowe, sądy).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie RP&W. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów i organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Unią Europejską RP&W zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

II. Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest R. Podświadek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie (RP&W).
 3. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 4. Strona internetowa RP&W może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Podkreślenia wymaga, że przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp wyłącznie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników i służą do celów statystycznych.
 6. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Twoim urządzeniu wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia czy zablokować automatyczną obsługę plików cookies, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.
 7. RP&W korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • stworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności i cookies.