Obywatel Ukrainy i Białorusi złoży wniosek o wizę w Polsce

wiza

Wniosek o wydanie wizy krajowej obywatele Ukrainy i Białorusi mogą składać bezpośrednio w Polsce do ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Wniosek o wydanie wizy może złożyć obywatel Białorusi przebywający na terytorium RP legalnie, który:

  • nie może ze względów bezpieczeństwa albo grożących mu represji lub prześladowania powrócić do kraju, albo
  • bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywał na terytorium Ukrainy oraz przybył na terytorium RP po tym dniu z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium albo
  • ma zamiar wykonywać pracę w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym

Wniosek o wydanie wizy może złożyć obywatel Ukrainy przebywający na terytorium RP legalnie, który ma zamiar wykonywać pracę w charakterze:

  • kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym
  • pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi

Nowe zasady znacznie upraszczają ubieganie się o wydanie wizy (nie ma konieczności ubiegania się o nią w polskim konsulacie na terenie Ukrainy czy Białorusi).