Cudzoziemiec zmienia pracodawcę

Antrag-auf-Arbeitserlaubnis

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy. Powyższy obowiązek zawiadomienia uważa się za spełniony, jeżeli cudzoziemiec w terminie 15 dni roboczych złożył wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku. W przypadku uzyskania stempla pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stanie się ostateczna.

Jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z krajów, uprawniających do wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (np.: Gruzja, Mołdawia, Ukraina), może podjąć pracę po dokonaniu wpisu do rejestru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z kraju, odnośnie do którego nie można zastosować procedury dot. Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, będzie mógł podjąć pracę u nowego pracodawcy dopiero po uzyskaniu zezwolenia na pracę i pobyt.