Rejestr beneficjentów rzeczywistych

rejestr beneficjentów rzeczywistych

13.10.2019r. weszły w życie przepisy dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych.

Spółki, które były wpisane do rejestru przedsiębiorców przed 13.10.2019r., powinny dokonać stosownego zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych do 13.04.2020r.

 Spółki zarejestrowane od 13.10.2019r. dokonują zgłoszenia w terminie 7 dni od wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Zgłoszenia dokonuje zarząd spółki lub prokurenci, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Zgłoszenie następuje wyłącznie elektronicznie i musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Osoba(y) dokonująca zgłoszenia oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że przekazywane informacje są prawdziwe.

Zgłoszenia dokonuje się tutaj: https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Nie jest możliwe podpisanie zgłoszenia przez pełnomocnika (za wyjątkiem prokurenta wpisanego do rejestru przedsiębiorców).

 

Zgłoszenie obejmuje następujące dane:

 • Dane identyfikacyjne spółki dokonującej zgłoszenia
 • Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
 1. imię i nazwisko
 2. obywatelstwo
 3. państwo zamieszkania
 4. PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Rejestr jest jawny i dostępny bezpłatnie.

Domniemywa się, że dane ujawnione w rejestrze są prawdziwe. Osoba dokonująca zgłoszenia odpowiada za zgłoszenie nieprawdziwych danych oraz za niedokonanie zgłoszenia w terminie.

Za niedokonanie zgłoszenia w terminie (także w razie zmiany danych) spółka podlega karze administracyjnej do  1.000.000 PLN.

Reasumując zarząd spółki powinien:

 • Ustalić beneficjenta rzeczywistego i stosownie to udokumentować.
 • Uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP. Są to te same narzędzia, które służą zgłaszaniu dokumentów finansowych spółki do repozytorium.
 • Dokonać w terminie stosownego zgłoszenia w rejestrze beneficjentów rzeczywistych.
 • W razie zmiany danych zgłoszonych do rejestru dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian.