Praca zdalna już niedługo w Kodeksie Pracy

praca zdalna

Rada Ministrów przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który obejmuje m.in. regulacje dotyczące pracy zdalnej. Projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Zgodnie z projektem pracą zdalną jest praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej będzie wymagało uzgodnienia dokonanego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Uzgodnienie może nastąpić już przy zawieraniu umowy o pracę lub później podczas trwania zatrudnienia zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i na wniosek pracownika.

Polecenie pracodawcy

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana również na polecenie pracodawcy:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie będzie czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy będzie możliwe tylko wówczas, gdy pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca ustala:

  • w porozumieniu zawieranym z zakładową organizacją związkową/zakładowymi organizacjami związkowymi;
  • w regulaminie – jeżeli w terminie 30 dni nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową lub w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa – po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w sposób przyjęty u pracodawcy.

Gdy nie zostanie zawarte porozumienie albo nie zostanie wydany regulamin, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały, narzędzia pracy oraz instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i inne koszty, jeżeli zwrot takich kosztów zostanie określony w porozumieniu, regulaminie lub poleceniu wykonywania pracy zdalnej.

Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi pracy  niezapewnionych przez pracodawcę. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Ochrona danych osobowych

Pracodawca będzie dodatkowo zobowiązany określić procedury ochrony danych osobowych przez pracownika wykonującego pracę zdalną.

Okazjonalna praca zdalna

Praca zdalna będzie mogła być również wykonywana okazjonalnie na wniosek złożony przez pracownika w wymiarze do 24 dni w danym roku kalendarzowym.

Podsumowanie

Wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników będzie wymagało od pracodawców uregulowania:

  1. zasad wykonywania pracy zdalnej
  2. sposobu i częstotliwości przeprowadzania kontroli wykonywania tej pracy
  3. odebrania od pracownika oświadczenia o spełnianiu warunków bhp przy wykonywaniu tej pracy
  4. kosztów pracy zdalnej
  5. ochrony danych osobowych podczas wykonywania tej pracy.

Zwracamy uwagę, że prace nad tymi regulacjami w Sejmie trwają, stąd mogą one ulec jeszcze zmianie.