Dokument publiczny

dokument publiczny

Czy można kserować dowód osobisty?

12 lipca 2012r. (z wyjątkami dotyczącymi poszczególnych przepisów) wchodzi w życie  ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o dokumentach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 53). W kontekście tej ustawy pojawiło się mnóstwo informacji, iż kserowanie wszelkich dokumentów będzie absolutnie zabronione. Za sporządzenie ksera będzie grozić  grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak to faktycznie jest z tym kserowaniem?

Dokument publiczny

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy dokumentem publicznym jest każdy dokument, który służy do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdza stan prawny lub prawa osób posługujących się takim dokumentem, zabezpieczony przed fałszerstwem i

  • wytwarzany według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo
  • którego wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Ww. ustawa do dokumentów publicznych zalicza m.in. dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy.

Replika dokumentu a ksero

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 repliką dokumentu publicznego jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Zgodnie z ustawową definicją repliką jest każde odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału dokumentu, „o cechach autentyczności”, jak również „kserokopia lub wydruk komputerowy”, chyba że ta kserokopia lub wydruk zostały wykonane w celach urzędowych, służbowych lub zawodowych przewidzianych w przepisach lub też na użytek własny posiadacza dokumentu. Z konstrukcji przepisu nie wynika jednoznacznie czy ta kserokopia lub wydruk komputerowy również ma posiadać cechy autentyczności oryginału dokumentu.

Zgodnie z definicją pojęcia replika w słowniku PWN replika to „wierna kopia czegoś”. Wikipedia definiuje to pojęcie równiej jako „duplikat”. Trudno zatem sobie wyobrazić, aby zwykłe ksero dowodu osobistego lub prawa jazdy mieściło się w pojęciu „replika”.

Repliką natomiast nie będzie odwzorowanie lub kopia wielkości poniżej 75% i powyżej 120% oryginału dokumentu.

Przepisów tych nie można interpretować w oderwaniu od celu, jaki przyświecał powstaniu tej ustawy. Z uzasadnienia do tej ustawy wynika, iż jej celem jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych, który będzie zapobiegał fałszowaniu dokumentów i popełnianiu przy ich pomocy przestępstw.

Wniosek

Uważamy, iż sporządzenie kopii dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, która nie będzie miała cech autentyczności np. ze względu na format czy kolor, nie będzie wypełniało przesłanki określonej w art. 2 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy i  nie będzie podlegało sankcji karnej (grzywnie, karze ograniczenia wolności, karze pozbawienia wolności do lat 2).